اس ام اس عاشقانه | سردار دلشکسته ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ *´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•* *´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•* ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ *´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•* *´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•* ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ *´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•* *´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•**´*•.¸¸.•* ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم مـــــن و تــــو به هـــم مــیرســــیم http://boy-shomal.mihanblog.com 2020-06-01T01:00:31+01:00 text/html 2017-04-23T12:57:21+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak دوران سربازی هم عالمی دارد... http://boy-shomal.mihanblog.com/post/990 <div align="center"><font size="3"><img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/8525965352113768390/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87.jpg" alt="Image result for ‫مطالب برای سربازی‬‎" style="margin-top: 0px;" height="393" width="437"></font><br><br><font size="7"><span style="font-size: small;">به سربازی روم با کوله پوشتی</span><br><span style="font-size: small;"> به دستم داده اند یک نان خشکی</span><br><span style="font-size: small;"> به خط کردن تراشیدم سرم را</span><br><span style="font-size: small;"> لباس ارتشی کردن تنم را</span><br><span style="font-size: small;"> لباس ارتشی رنگ زمین است</span><br><span style="font-size: small;"> سزای هر جوان آخر همین است</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: small;">.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: small;">.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: small;">.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: small;">.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: small;">.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: small;"></span></font></div><p align="center"><font size="3">فاصله برای عاشق همیشه تلخ است</font></p><p align="center"><font size="3">چه ۸۰۰ کیلومتر و چه ۸ متر!</font></p><p align="center"><font size="3">این را از چشمان خیس سربازی فهمیدم</font></p><p align="center"><font size="3">که از بالای برجک دیده بانی به همسرش می نگریست</font></p><p align="center"><font size="3">.</font></p><p align="center"><font size="3">.</font></p><p align="center"><font size="3">.</font></p><p align="center"><font size="3">.</font></p><p align="center"><font size="3">.</font></p><p align="center"><font size="3">تا قبل از اینکه برم سربازی فکر میکردم دو ساعت خیلی کمه</font></p><p align="center"><font size="3">اما وقتی رفتم رو برجک دو ساعت وایسادم</font></p><p align="center"><font size="3">فهمیدم دو ساعت هم خودش یه عمره</font></p><p align="center"><font size="3">به سلامتی همه سربازا …</font></p><div align="center"><br><font size="3"> </font></div> text/html 2017-03-23T07:51:18+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak عیدتون مبارک... http://boy-shomal.mihanblog.com/post/989 <div align="center"><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/post_picture/joklsnf-986439624715.jpg" alt="عکس"><br><br><p><font size="3">پروردگارا در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم آرامش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">به بیداریشان آسایش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">به زندگیشان عافیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">به عشقشان ثبات</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">به مهرشان وفا<br>به عمرشان عزت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">به رزقشان برکت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">و به وجودشان صحت عطا بفرما<br>آمین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">سال نو مبارک</font></p><p><br><font size="3"><a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="" title="سرداردلشکسته">www.boy-shomal.mihanblog.com</a></font></p></div> text/html 2016-09-14T09:27:49+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak عشق... http://boy-shomal.mihanblog.com/post/988 <div align="center"><a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="_blank" title="سرداردلشکسته"><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/as-3.jpg" alt="عکس"></a><br><br><br></div><p align="center"><font size="3">می نویسم دیدار تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار<br>.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">ای خدا تنها تو از دردم خبر داری<br>من که میدونم.منو تنها نمیذاری<br>خدایا به اونی که ازم نارااحته بگو تنهام مذاره<br>.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">.</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">هر جور میتونی بمون من با تو سازش میکنم<br>هر بار میگفتم نرو اینبار خواهش میکنم<br>با زخم تنهاتر شدن محتاج تسکینم نکن<br>تنهاتر از من نیستی تنها تر از اینم نکن<br>با گریه های هرشبم دنبال مرحم نیستم<br>اینبار بشکن بغضمو فکر غرورم نیستم<br>کی گفته این خواهش منو تو چشم تو کم میکنه<br>این التماس آخرم خیلی بزرگم میکنه<br>باور نکن راضی بشم چون دوستت دارم بری<br>انقدر در رو وا نکن من که نمیزارم بری<br>یک عمر من پر پر زدم چون درد دوری کم نبود<br>اینا که میگم یک شب از چیزی که حس کردم نبود</font></p><div align="center"><br><font size="3"> </font></div> text/html 2016-09-14T09:23:41+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟ http://boy-shomal.mihanblog.com/post/987 <div style="" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …&nbsp;<br>از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!&nbsp;<br>وقتی کســی <a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="_blank" title="سرداردلشکسته">جایت</a> آمد …&nbsp;<br>دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟&nbsp;<br>تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند …&nbsp;<br>میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه …&nbsp;<br>فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !&nbsp;<br>و این است بازی باهــم <a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="_blank" title="سرداردلشکسته">بودن</a> … ! </font></div> text/html 2016-09-14T09:20:15+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak عشق های امروزی... http://boy-shomal.mihanblog.com/post/986 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عشق های امــروزی </font><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">بی نام </font><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">قابل انتقال به غیر </font><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">و معاف از احساس میباشند . . . </font></div> text/html 2016-09-12T18:17:15+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak رفت... http://boy-shomal.mihanblog.com/post/985 <div align="center"><font size="3"><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/gh-9.jpg" alt="عکس"></font><br><br></div><p align="center"><font size="3">تو مدرسه صرف فعل <a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="_blank" title="سرداردلشکسته">"رفت"</a> رو بهمون یاد دادن</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">ولی کنار اومدن باهاش رو</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">هیچوقت یادمون ندادن</font></p><div align="center"><br><font size="3"> </font></div> text/html 2016-09-12T18:12:25+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak قلبم... http://boy-shomal.mihanblog.com/post/984 <div align="center"><font size="3"><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/as-2.jpg" alt="عکس"><br><br><a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="_blank" title="سرداردلشکسته">قلبم</a> از اون وقتی که رفتی درد داره<br>اشکامو پنهون میکنم پشت یه لبخند<br>هر جا برم توو هر خیابون <br><a href="http://boy-shomal.mihanblog.com/" target="_blank" title="سرداردلشکسته">خاطراتت</a> همراهمه باید چجوری از تو دل کند<br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2016-06-28T12:08:41+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak به خدا قسم سخته http://boy-shomal.mihanblog.com/post/983 <div align="center"><font size="2"><b><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/gh-7.jpg" alt="عکس"><br><br></b></font></div><p align="center"><font size="2"><b>به خدا خیلی سخته ببینی کنارته ولی مال تو نیس</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p align="center"><font size="2"><b>هرچی هم بخوای بهش کم محلی کنی نمیشه</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p align="center"><font size="2"><b>آخه کلی خاطره داری ازش</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p align="center"><font size="2"><b>آخه کسیه که نفست به نفسش بنده</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p align="center"><font size="2"><b>شاید اون دلش با کس دیگه ای خوشه</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p align="center"><font size="2"><b>ولی نمیدونه این کم محلی ها داره تو رو میکشه!!!</b></font></p><div align="center"><br></div> text/html 2016-02-18T09:37:31+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ http://boy-shomal.mihanblog.com/post/982 <div style="text-align: center;"><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/as-1.jpg" alt="اس ام اس"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ</span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶ ﺍﺳــﺖ. ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﺑﺴــــﭙﺎﺭ ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖ ﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﺍﺳــﺖ . ﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱ ﻫـــﺎﯼ ﺩﻧﯿـــﺎ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﺧـﻨـــﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ .</div></span> text/html 2015-10-28T09:09:41+01:00 boy-shomal.mihanblog.com ELYAS tak دلم واسه تـــــــــــــــــــــــو تنگ شــــــــــــــــــــده http://boy-shomal.mihanblog.com/post/981 <p align="center"><font size="3"><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/post_picture/jokland-mwqvzg.jpg" alt="اس ام اس"></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">روزی این فاصله ها میشکند/ بغض این حنجره ها میشکند</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">قفل سنگینی که بر لب دارم / با هجوم لب تو میشکند</font></p>